Algemene Voorwaarden BVBA VANDEWAETERE TRADING

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BVBA

VANDEWAETERE TRADING en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand

tussen consument en BVBA VANDEWAETERE TRADING, met maatschappelijke zetel

gevestigd te 8850 ARDOOIE, Sint-Maartensveldstraat 18 en met ondernemingsnummer

0429.490.759.

Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk middels een voorafgaand

schriftelijk akkoord tussen BVBA VANDEWAETERE TRADING en de consument.

Door het aanvaarden van een aanbod van BVBA VANDEWAETERE TRADING, het plaatsen

van een bestelling bij of het ondertekenen van een overeenkomst met BVBA

VANDEWAETERE TRADING, verklaart de consument de huidige algemene voorwaarden

gelezen en begrepen te hebben, integraal en onherroepelijk akkoord te gaan met de inhoud

en de toepasselijkheid daarvan op alle rechtsverhoudingen met BVBA VANDEWAETERE

TRADING.

Bij een overeenkomst op afstand die elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze

algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld

op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de

algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op

verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen

worden toegezonden.

Artikel 2: Definities

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met

zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Gebrek: het niet volgens de specificaties functioneren van de geleverde goederen.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

herroepingsrecht.

Dag: kalenderdag

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van

de overeenkomst op afstand.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen BVBA VANDEWAETERE

TRADING en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem

voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het

sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer

technieken voor communicatie op afstand.

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen

Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden

gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.

Artikel 3: Identiteit van BVBA VANDEWAETERE TRADING

BVBA VANDEWAETERE TRADING

Handelend onder de naam: Vandewaetere Trading

Sint-Maartensveldstraat 18

8850 ARDOOIE – BELGIË

Telefoonnummer: +32 (0)473 712 997

Fax:

E-mail: info@tuningonline.eu

BTW- identificatienummer: BE0429490759

2.

Artikel 4: Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

producten. De beschrijving, die uitleg bevat over de (voornaamste) kenmerken van het goed,

is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument

mogelijk te maken. Als BVBA VANDEWAETERE TRADING gebruik maakt van afbeeldingen,

zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of

digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden BVBA

VANDEWAETERE TRADING niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5: De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het

moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij

gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BVBA

VANDEWAETERE TRADING onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de

aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BVBA

VANDEWAETERE TRADING is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

BVBA VANDEWAETERE TRADING kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen

of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en

factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op

afstand. Indien BVBA VANDEWAETERE TRADING op grond van dit onderzoek goede

gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een

bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te

verbinden.

Artikel 6: Prijs

De prijzen vermeld in de prijslijsten, offertes en overeenkomsten zijn uitgedrukt in EURO en

steeds inclusief BTW, doch exclusief verzendkosten.

De verzendkosten worden berekend op basis van het type pakket (klein, normaal of groot

volume) dat dient te worden geleverd alsook naargelang het land waarnaar wordt verstuurd.

Als Bijlage II wordt aan deze algemene voorwaarden een overzicht gehecht van de

verzendkosten.

Indien er nog andere extra kosten verschuldigd zijn dan wordt dit in het aanbod expliciet

vermeld.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de

aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van

veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 7: Levering

BVBA VANDEWAETERE TRADING zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen

bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

De producten kunnen ter plaatse worden afgehaald of worden via koerierdienst verstuurd

door BVBA VANDEWAETERE TRADING naar de plaats van levering.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan BVBA VANDEWAETERE

TRADING kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is

vermeld, zal BVBA VANDEWAETERE TRADING geaccepteerde bestellingen met bekwame

spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is

overeengekomen.

3.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts

gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat

hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de

overeenkomst zonder kosten te ontbinden, indien hij BVBA VANDEWAETERE TRADING

hiervan binnen de 24 uren schriftelijk op de hoogte brengt.

Na ontbinding conform het vorige lid zal BVBA VANDEWAETERE TRADING het bedrag dat

de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Artikel 8: Eigendomsoverdracht fysieke goederen

Bij aankoop van fysieke goederen vindt de afhaling of levering van de goederen slechts

plaats na ontvangst van volledige betaling van de prijs.

Het risico van verlies, vergaan of beschadiging van producten, ongeacht de oorzaak, berust

bij BVBA VANDEWAETERE TRADING tot het moment van bezorging aan de consument of

een vooraf aangewezen en aan BVBA VANDEWAETERE TRADING bekend gemaakte

vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9: Betaling

Voor betaling wordt de consument een aantal mogelijkheden aangeboden: ofwel via

overschrijving (consument ontvangt dan een e-mail met een overschrijvingsformulier en alle

nuttige gegevens) ofwel via Paypal, Bancontact/Mister Cash of i-Deal (consument wordt de

link naar de respectievelijke gekozen beveiligde site bezorgd).

De bestelling wordt bekrachtigd wanneer u na betaling op ‘bevestig’ klikt tijdens het

bestelproces. Wanneer uw bestelling geregistreerd wordt, wordt een bevestiging naar het

door u opgegeven e-mailadres gestuurd ter aanvaarding van uw bestelling.

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen

de door de consument verschuldigde bedragen onmiddellijk te worden vereffend.

De bestellingen worden pas in behandeling genomen na ontvangst en incassering van het te

betalen bedrag.

Artikel 10: Garantie

BVBA VANDEWAETERE TRADING staat er voor in dat de producten voldoen aan de

overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van

deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. BVBA

VANDEWAETERE TRADING verwijst naar het bestaan van de wettelijke waarborg van

conformiteit van goederen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

BVBA VANDEWAETERE TRADING is geenszins verantwoordelijk voor de juiste toepassing

en/of gebruik van de fysieke goederen door de consument. In de ruimst mogelijke mate als

toegelaten door de toepasselijk wetgeving is BVBA VANDEWAETERE TRADING niet

aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan ten

gevolge van het gebruik van de fysieke goederen.

BVBA VANDEWAETERE TRADING is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:

- Redelijke overschrijding van leverings- en uitvoeringstermijnen en overschrijding

als gevolg van gewijzigde omstandigheden

- Gebrekkige medewerking van de consument

- Het niet of niet tijdig uitvoeren van overeenkomsten indien dit haar onmogelijk is

ten gevolge van overmacht, arbeidsconflicten of enig andere onvoorziene

omstandigheid, waaronder eveneens wordt verstaan vertragingen veroorzaakt

door gelijk welke daad die te wijten is aan derden, evenals stakingen,

natuurrampen, ontbreken van transport en andere.

4.

In elk geval zal BVBA VANDEWAETERE TRADING nooit aansprakelijk zijn voor

onrechtstreekse schade.

De maximale aansprakelijkheid van BVBA VANDEWAETERE TRADING jegens de

consument, op wat voor grond dan ook, is beperkt tot het totale bedrag aan facturen van

BVBA VANDEWAETERE TRADING dat de consument heeft betaald of het bedrag van

€ 2 500,00, waarbij het laagste van voormelde bedragen steeds het

aansprakelijkheidsplafond bepaalt.

Artikel 12: Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een producten

gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden.

BVBA VANDEWAETERE TRADING mag de consument vragen naar de reden van

herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door

de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag

waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft

ontvangen. BVBA VANDEWAETERE TRADING mag, mits hij de consument hier

voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een

bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen:

de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste

zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de

aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Zo zal hij het product niet

schilderen noch incorporeren in een ander goed. Het uitgangspunt hierbij is dat de

consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou

mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het

gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid

3.

Artikel 13: Uitoefening van het herroepingsrecht en verbonden kosten

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de

bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (zie Bijlage I) of op

andere ondubbelzinnige wijze aan BVBA VANDEWAETERE TRADING.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde

melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde

van) BVBA VANDEWAETERE TRADING. Dit hoeft niet als BVBA VANDEWAETERE

TRADING heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de

terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de

bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs

mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door BVBA VANDEWAETERE

TRADING verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt

bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als

BVBA VANDEWAETERE TRADING niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet

dragen of als BVBA VANDEWAETERE TRADING aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft

de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

5.

Artikel 14: Verplichtingen van BVBA VANDEWAETERE TRADING naar aanleiding van

de herroeping

Als BVBA VANDEWAETERE TRADING de melding van de herroeping door de consument

op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld

een ontvangstbevestiging.

BVBA VANDEWAETERE TRADING vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief

eventuele leveringskosten door BVBA VANDEWAETERE TRADING in rekening gebracht

voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag

waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij BVBA VANDEWAETERE TRADING

aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product

heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar

gelang welk tijdstip eerder valt.

BVBA VANDEWAETERE TRADING gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat

de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De

terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de

goedkoopste standaardlevering, hoeft BVBA VANDEWAETERE TRADING de bijkomende

kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 15: Varia

De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van één van de bepalingen van deze

algemene voorwaarden heeft geenszins een invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid

van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden. In geval van nietigheid,

ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling zullen BVBA VANDEWAETERE

TRADING en de consument alles in het werk stellen om de bepaling te vervangen door een

geldige en afdwingbare bepaling die het dichtst aanleunt bij de bedoelingen van partijen.

Van deze algemene voorwaarden kan niet stilzwijgend afgeweken worden. Het louter

gedogen van een gedraging van de consument in strijd met de overeengekomen

voorwaarden houdt geen afstand in van BVBA VANDEWAETERE TRADING van de inhoud

van de algemene voorwaarden.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op overeenkomsten tussen BVBA VANDEWAETERE TRADING en de consument waarop

deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van

toepassing. Overeenkomsten tussen BVBA VANDEWAETERE TRADING en de consument

worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht.

Bij eventuele geschillen betreffende de geldigheid, uitlegging of uitvoering van dergelijke

overeenkomsten dient de consument zich in eerste instantie te richten tot BVBA

VANDEWAETERE TRADING voor het treffen van een minnelijke schikking. Bij ontbreken

van een minnelijke schikking worden alle geschillen of onenigheden die kunnen voortkomen

uit de tussen BVBA VANDEWAETERE TRADING en de consument afgesloten

overeenkomsten, voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken, namelijk deze van Gent

afdeling Brugge.