Inloggen
Winkelmandje

Veilige transacties in een beveiligde omgeving

Snelle levering

Snelle reactie per mail

Persoonlijke service, met professioneel advies

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BVBA VANDEWAETERE TRADING
Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BVBA
VANDEWAETERE TRADING en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand
tussen consument en BVBA VANDEWAETERE TRADING, met maatschappelijke zetel
gevestigd te 8850 ARDOOIE, Sint-Maartensveldstraat 18 en met ondernemingsnummer
0429.490.759.
Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk middels een voorafgaand
schriftelijk akkoord tussen BVBA VANDEWAETERE TRADING en de consument.
Door het aanvaarden van een aanbod van BVBA VANDEWAETERE TRADING, het plaatsen
van een bestelling bij of het ondertekenen van een overeenkomst met BVBA
VANDEWAETERE TRADING, verklaart de consument de huidige algemene voorwaarden
gelezen en begrepen te hebben, integraal en onherroepelijk akkoord te gaan met de inhoud
en de toepasselijkheid daarvan op alle rechtsverhoudingen met BVBA VANDEWAETERE
TRADING.
Bij een overeenkomst op afstand die elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld
op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op
verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
worden toegezonden.
Artikel 2: Definities
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met
zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
Gebrek: het niet volgens de specificaties functioneren van de geleverde goederen.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht.
Dag: kalenderdag
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van
de overeenkomst op afstand.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen BVBA VANDEWAETERE
TRADING en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem
voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand.
Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen
Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden
gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.
Artikel 3: Identiteit van BVBA VANDEWAETERE TRADING
BVBA VANDEWAETERE TRADING
Handelend onder de naam: Vandewaetere Trading
Sint-Maartensveldstraat 18
8850 ARDOOIE – BELGIË
Telefoonnummer: +32 (0)473 712 997
Fax:
E-mail: info@tuningonline.eu
BTW- identificatienummer: BE0429490759
2.
Artikel 4: Het aanbod
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten. De beschrijving, die uitleg bevat over de (voornaamste) kenmerken van het goed,
is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
mogelijk te maken. Als BVBA VANDEWAETERE TRADING gebruik maakt van afbeeldingen,
zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of
digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden BVBA
VANDEWAETERE TRADING niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5: De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BVBA
VANDEWAETERE TRADING onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BVBA
VANDEWAETERE TRADING is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
BVBA VANDEWAETERE TRADING kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen
of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
afstand. Indien BVBA VANDEWAETERE TRADING op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een
bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
verbinden.
Artikel 6: Prijs
De prijzen vermeld in de prijslijsten, offertes en overeenkomsten zijn uitgedrukt in EURO en
steeds inclusief BTW, doch exclusief verzendkosten.
De verzendkosten worden berekend op basis van het type pakket (klein, normaal of groot
volume) dat dient te worden geleverd alsook naargelang het land waarnaar wordt verstuurd.
Als Bijlage II wordt aan deze algemene voorwaarden een overzicht gehecht van de
verzendkosten.
Indien er nog andere extra kosten verschuldigd zijn dan wordt dit in het aanbod expliciet
vermeld.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in btw-tarieven.
Artikel 7: Levering
BVBA VANDEWAETERE TRADING zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen
bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
De producten kunnen ter plaatse worden afgehaald of worden via koerierdienst verstuurd
door BVBA VANDEWAETERE TRADING naar de plaats van levering.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan BVBA VANDEWAETERE
TRADING kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal BVBA VANDEWAETERE TRADING geaccepteerde bestellingen met bekwame
spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is
overeengekomen.
3.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat
hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden, indien hij BVBA VANDEWAETERE TRADING
hiervan binnen de 24 uren schriftelijk op de hoogte brengt.
Na ontbinding conform het vorige lid zal BVBA VANDEWAETERE TRADING het bedrag dat
de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
Artikel 8: Eigendomsoverdracht fysieke goederen
Bij aankoop van fysieke goederen vindt de afhaling of levering van de goederen slechts
plaats na ontvangst van volledige betaling van de prijs.
Het risico van verlies, vergaan of beschadiging van producten, ongeacht de oorzaak, berust
bij BVBA VANDEWAETERE TRADING tot het moment van bezorging aan de consument of
een vooraf aangewezen en aan BVBA VANDEWAETERE TRADING bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 9: Betaling
Voor betaling wordt de consument een aantal mogelijkheden aangeboden: ofwel via
overschrijving (consument ontvangt dan een e-mail met een overschrijvingsformulier en alle
nuttige gegevens) ofwel via Paypal, Bancontact/Mister Cash of i-Deal (consument wordt de
link naar de respectievelijke gekozen beveiligde site bezorgd).
De bestelling wordt bekrachtigd wanneer u na betaling op ‘bevestig’ klikt tijdens het
bestelproces. Wanneer uw bestelling geregistreerd wordt, wordt een bevestiging naar het
door u opgegeven e-mailadres gestuurd ter aanvaarding van uw bestelling.
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen
de door de consument verschuldigde bedragen onmiddellijk te worden vereffend.
De bestellingen worden pas in behandeling genomen na ontvangst en incassering van het te
betalen bedrag.
Artikel 10: Garantie
BVBA VANDEWAETERE TRADING staat er voor in dat de producten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. BVBA
VANDEWAETERE TRADING verwijst naar het bestaan van de wettelijke waarborg van
conformiteit van goederen.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
BVBA VANDEWAETERE TRADING is geenszins verantwoordelijk voor de juiste toepassing
en/of gebruik van de fysieke goederen door de consument. In de ruimst mogelijke mate als
toegelaten door de toepasselijk wetgeving is BVBA VANDEWAETERE TRADING niet
aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan ten
gevolge van het gebruik van de fysieke goederen.
BVBA VANDEWAETERE TRADING is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:
- Redelijke overschrijding van leverings- en uitvoeringstermijnen en overschrijding
als gevolg van gewijzigde omstandigheden
- Gebrekkige medewerking van de consument
- Het niet of niet tijdig uitvoeren van overeenkomsten indien dit haar onmogelijk is
ten gevolge van overmacht, arbeidsconflicten of enig andere onvoorziene
omstandigheid, waaronder eveneens wordt verstaan vertragingen veroorzaakt
door gelijk welke daad die te wijten is aan derden, evenals stakingen,
natuurrampen, ontbreken van transport en andere.
4.
In elk geval zal BVBA VANDEWAETERE TRADING nooit aansprakelijk zijn voor
onrechtstreekse schade.
De maximale aansprakelijkheid van BVBA VANDEWAETERE TRADING jegens de
consument, op wat voor grond dan ook, is beperkt tot het totale bedrag aan facturen van
BVBA VANDEWAETERE TRADING dat de consument heeft betaald of het bedrag van
€ 2 500,00, waarbij het laagste van voormelde bedragen steeds het
aansprakelijkheidsplafond bepaalt.
Artikel 12: Herroepingsrecht
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een producten
gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden.
BVBA VANDEWAETERE TRADING mag de consument vragen naar de reden van
herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door
de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft
ontvangen. BVBA VANDEWAETERE TRADING mag, mits hij de consument hier
voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een
bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen:
de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste
zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de
aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Zo zal hij het product niet
schilderen noch incorporeren in een ander goed. Het uitgangspunt hierbij is dat de
consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou
mogen doen.
De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het
gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid
3.
Artikel 13: Uitoefening van het herroepingsrecht en verbonden kosten
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (zie Bijlage I) of op
andere ondubbelzinnige wijze aan BVBA VANDEWAETERE TRADING.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde
melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde
van) BVBA VANDEWAETERE TRADING. Dit hoeft niet als BVBA VANDEWAETERE
TRADING heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de
terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de
bedenktijd is verstreken.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs
mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door BVBA VANDEWAETERE
TRADING verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt
bij de consument.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als
BVBA VANDEWAETERE TRADING niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet
dragen of als BVBA VANDEWAETERE TRADING aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft
de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
5.
Artikel 14: Verplichtingen van BVBA VANDEWAETERE TRADING naar aanleiding van
de herroeping
Als BVBA VANDEWAETERE TRADING de melding van de herroeping door de consument
op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld
een ontvangstbevestiging.
BVBA VANDEWAETERE TRADING vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief
eventuele leveringskosten door BVBA VANDEWAETERE TRADING in rekening gebracht
voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag
waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij BVBA VANDEWAETERE TRADING
aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product
heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar
gelang welk tijdstip eerder valt.
BVBA VANDEWAETERE TRADING gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat
de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De
terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
goedkoopste standaardlevering, hoeft BVBA VANDEWAETERE TRADING de bijkomende
kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 15: Varia
De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van één van de bepalingen van deze
algemene voorwaarden heeft geenszins een invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid
van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden. In geval van nietigheid,
ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling zullen BVBA VANDEWAETERE
TRADING en de consument alles in het werk stellen om de bepaling te vervangen door een
geldige en afdwingbare bepaling die het dichtst aanleunt bij de bedoelingen van partijen.
Van deze algemene voorwaarden kan niet stilzwijgend afgeweken worden. Het louter
gedogen van een gedraging van de consument in strijd met de overeengekomen
voorwaarden houdt geen afstand in van BVBA VANDEWAETERE TRADING van de inhoud
van de algemene voorwaarden.
Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op overeenkomsten tussen BVBA VANDEWAETERE TRADING en de consument waarop
deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van
toepassing. Overeenkomsten tussen BVBA VANDEWAETERE TRADING en de consument
worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht.
Bij eventuele geschillen betreffende de geldigheid, uitlegging of uitvoering van dergelijke
overeenkomsten dient de consument zich in eerste instantie te richten tot BVBA
VANDEWAETERE TRADING voor het treffen van een minnelijke schikking. Bij ontbreken
van een minnelijke schikking worden alle geschillen of onenigheden die kunnen voortkomen
uit de tussen BVBA VANDEWAETERE TRADING en de consument afgesloten
overeenkomsten, voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken, namelijk deze van Gent
afdeling Brugge.

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen
20220627 14:16:37 PC10False0FalseTrue220102